Vaše
osobní údaje

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou, proto Vám zde v souladu s požadavky čl. 13 nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR") a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, poskytujeme informace o tom, jakým způsobem a proč zpracováváme Vaše osobní údaje, a rovněž o Vašich právech a způsobu, jakým je můžete uplatnit.

Kdo je správce Vašich osobních údajů a jaké jsou jeho kontaktní údaje?

CyberSecurity Hub, z. ú., Šumavská 416/15, Ponava, 602 00 Brno IČO: 09705163

Kontaktní údaje:
info@cshub.cz
+420 549 496 314

Jaký je účel a právní základ zpracování Vašich osobních údajů?

Popis aktivity

Osobní údaje

Účel

Právní titul

Pořádání školení v rámci projektu EDIH, na které se musí účastníci registrovat

Jméno a příjmení; E-mail; Členství v organizaci; Role v organizaci; IČO

Organizace a příprava školení EDIH

Plnění smlouvy

Akce pořádané v rámci CyberSecurity Hub, z. ú. veřejného charakteru za účelem osvěty a propagace

Jméno a příjmení; E-mail; Členství v organizaci; Role v organizaci; IČO

Organizace akce, vyhodnocení akce,

Souhlas

Pořizování fotografií osob na akcích

Fotografie člověka

Komunikace s veřejností o akcí prostřednictvím webových stránek CS HUB a partnerských webových stránek, sociálních médií, sdílení s masovými médii a také v rámci tištěných materiálů (např. výroční zprávy)

Oprávněný zájem

Pořizování fotografií osob pro propagční účely

Fotografie člověka

Příprava podkladů pro komunikaci v digitální i tištěné podobě

Souhlas

Sběr OÚ pro účely další marketingové komunikace

Jméno a příjmení; E-mail; Členství v organizaci; Role v organizaci

Zasílání newsletterů, dotazníků, nabídek

Souhlas

Sdílení OÚ s partnery konsorcia EDIH

Jméno a příjmení; E-mail; Členství v organizaci; Role v organizaci; IČO;

Fotografie z akcí

Optimalizace služeb EDIH a propagační aktivity

Oprávněný zájem (GA smlouva)

Sběr recenzí na služby EDIH za účelem následné propagace

Jméno a příjmení; E-mail; Členství v organizaci; Role v organizaci;

Propagace služeb EDIH

Souhlas

Komu mohou být Vaše osobní údaje předány?

Ke předávání výše vymezených osobních údajů může docházet s partnery konsorcia EDIH v nezbytném rozsahu pro optimalizaci služeb EDIH a propagační aktivity.

Případné další předávání Vašich osobních údajů jinému správci je na základě konkrétního právního předpisu, který takovou možnost či povinnost upravuje nebo udělení souhlasu dotčeným subjektem údajů.

V odůvodněných případech mohou být Vaše osobní údaje, které jsou uložené v informačních systémech zpracovávány zpracovateli – externími dodavateli informačních systémů, a to v za účelem údržby a rozvoje informačních systémů.

Případné předání osobních údajů do zahraničí (státy mimo EU a mezinárodních organizací) je možné rovněž výlučně na základě právního předpisu nebo udělení souhlasu.

Jak dlouho jsou Vaše osobní údaje uchovávány?

Délka uchovávání osobních údajů odpovídá době nezbytné pro stanovený účel, případně vychází z obecně závazných právních předpisů ohledně archivačních, skartačních a spisových povinností správce. Po uplynutí doby potřebné pro uchovávání jsou záznamy obsahující osobní údaje smazány či skartovány.

Jaká jsou Vaše práva při zpracování osobních údajů?

Při zpracování Vašich osobních údajů Vám právní úprava přiznává především následující práva, která podrobně upravuje Kapitola III GDPR (čl. 12-23):

Právo požadovat přístup k osobním údajům

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. K naplnění tohoto práva slouží zde uvedené informace. Pokud si však i přesto nejste jistí, které osobní údaje o Vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně a další kopie s přiměřeným poplatkem.

Právo požadovat opravu osobních údajů

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Právo požadovat výmaz osobních údajů

V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;
 • odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovávány, a neexistuje pro nás žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování u osobních údajů, které zpracováváme na základě oprávněného zájmu, a shledáme ji za důvodnou; nebo
 • ukáže se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Toto právo se ovšem neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro:

 • výkon práva na svobodu projevu a informace;
 • účely archivace ve veřejném zájmu, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely; nebo
 • určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Právo požadovat omezení zpracování osobních údajů

V některých případech můžete využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme na Vaši žádost omezit, když:

 • popíráte přesnost osobních údajů, do doby, než bude ověřeno, jaké údaje jsou správné;
 • Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy nechce, abych je vymazali;
 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků; nebo
 • vznesete námitku proti zpracování, do doby, než bude ověřeno, zda je námi deklarovaný zájem oprávněný.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám poskytli, můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodu. Za tímto účelem nás kontaktuje některým ze způsobů uvedených výše. V takovém případě vaše osobní údaje smažeme, pokud pro zpracování těchto údajů nemáme jiný právní základ (např. zákonnou povinnost).

Vezměte prosím na vědomí, že odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě uděleného souhlasu do doby před jeho odvoláním z Vaší strany.

Právo na přenositelnost osobních údajů

V případech, kdy bychom zpracování Vašich údajů prováděli automatizovaně a na základě Vašeho souhlasu nebo pro plnění smlouvy s Vámi máte právo od nás získat tyto Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě námi výše deklarovaného oprávněného zájmu. Vaše osobní údaje nebudeme dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažný oprávněný důvod, pro který oprávněný zájem převažuje nebo potřebu zpracování údajů pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Máte dále právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich údajů pro účely přímého marketingu včetně profilování pro potřeby přímého marketingu. Na jejím základě nebudou Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem rovněž není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: qkbaa2n, e-mail: oficiální: posta@uoou.cz, telefon: pevná linka: +420 234 665 111 (Ústředna), fax: +420 234 665 444.

Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se na nás můžete obrátit na kontaktních údajích uvedených výše.

 

Bez popisku

Expertní organizace pro kyberbezpečnost založená třemi univerzitami. Vytváříme inovační ekosystém, který ovlivňuje budoucnost prostřednictvím výzkumu, služeb a infrastruktury za účelem posilování bezpečnosti a odolnosti.


CyberSecurity Hub, z. ú.


Šumavská 416/15
602 00 Brno
Česká republika

Bez popisku

Bez popisku

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info